اخبار انجمن

اعضای انجمن
 • نکوساز پلیمر صنعت پلیمر آریا
 • ویژگان بسپار شرق
 • پردیس گسترش اسپادانا
 • مهاب پلاست قم
 • آریا شیمی پوشش
 • حافظ پلاستیک
 • وردین پازن
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • شمس جاوید اروند
 • ب آ اس اف ایران
 • پیوند پلیمر کیمیا
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • پایا پلیمر دانا
 • پایون پلیمر
 • صنایع تکمیلی مارون
 • کاوش پلیمر البرز
 • پارس رنگدانه خضرا ایرانیان
 • تیس مستربچ
 • پارس مستربچ
 • سپهر آمیزه رازی