شرکت پتروشیمی تبریز facebook twitter Google+

پتروشیمی تبریز-سید جواد سلیمانی
  • مدیر: سید جواد سلیمانی
  • تلفن: 04134282630
  • وب سایت: www.tpco.ir
  • فاکس: 04134282702
  • نشانی: تبریز - انتهای اتوبان شهید کسائی - کیلومتر 3 آزاد راه شهید باکری - جاده اختصاصی مجتمع پتروشیمی تبریز - مرکز پژوهش - محمد رضا حدادی
  • ایمیل: mr_haddadi@tpco.ir
  • زمینه فعالیت: تبریز - انتهای اتوبان شهید کسائی - کیلومتر 13 آزاد راه شهید باکری - جاده اختصاصی مجتمع پتروشیمی تبریز - مرکز پژوهش - محمد رضا حدادی