شرکت پارس مستربچ facebook twitter Google+

  • مدیر: آقای کاظمی
  • تلفن: 021-77348100
  • وب سایت: www.parsmasterbatch.com
  • فاکس:
  • نشانی: تهران
  • ایمیل: info@parsmasterbatch.com
  • زمینه فعالیت: