شرکت ماهان مستربچ

ماهان مستربچ-سید احمد رستگار
  • مدیر: سید احمد رستگار
  • تلفن: 02155201724
  • وب سایت: www.mahanmasterbatch.com
  • فاکس: 02155207990
  • نشانی: شهر ری . باقرشهر . سی متری امام خمینی . نبش سلمان 2 . رنگ احمد
  • ایمیل: info@mahanmasterbatch.com
  • زمینه فعالیت: مستربچ سفید . رنگی . افزودنی