شرکت تعاونی تولیدی معصوم facebook twitter Google+

  • مدیر: سید محمود مفیدی شمیرانی
  • تلفن: 021-22390247
  • وب سایت: masoom.co
  • فاکس:
  • نشانی: Unit 205, Floor 2, Yass Bldg. Karimi St., Andarzgoo Blvd., Shariati St., Tehran, Iran
  • ایمیل: info@masoom.co
  • زمینه فعالیت: