شرکت کیمیابسپارگلپا facebook twitter Google+

کیمیابسپارگلپا-علی اصغر شاهپری
  • مدیر: علی اصغر شاهپری
  • تلفن: 03157248314داخلی 103
  • وب سایت: WWW.KBGCO.IR
  • فاکس: 03157248318
  • نشانی: گلپایگان شهرک صنعتی بلوار صنعت خیابان کارگر
    پلاک 136
  • ایمیل: info@kbgco.ir
  • زمینه فعالیت: