ارسال پاسخ

imbpa.com گمرک نمایشگاهی برای تسهیل حضور شرکتهای فناور خارجی راه اندازی می شود ۱۸ دى ۱۳۹۸ ۱۵:۳۴
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران، یک مقام مسئول از راه اندازی گمرک نمایشگاهی در راستای تسهیل حضور شرکتهای فناور خارجی در ایران خبر داد و گفت: این امر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ را نیز در پی خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران، یک مقام مسئول از راه اندازی گمرک نمایشگاهی در راستای تسهیل حضور شرکتهای فناور خارجی در ایران خبر داد و گفت: این امر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ را نیز در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز،جم عزتی از راه اندازی گمرک نمایشگاهی در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی فناورب ﺧﺎرﺟﻰ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ج. ا.اﻳﺮان خبر داد و افزود:این امر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ را نیز در چی خواهد داشت.
وی گفت: در شرایطی که استکبار جهانی سعی در تضعیف روحیه مردم، صنعتگران و کارآفرینان فعال در حوزه اقتصادی دارند، خرسندیم که در این شرایط، نمایشگاه بین المللی توانسته نقش پر رنگی در توسعه صادرات غیر نفتی و کسب و کارهای کشور داشته باشد.
عزتی با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی در سال ٩٨ گفت: با توجه ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ و ﺗﺄﻛﻴﺪ وزیر صنعت، معدن و تجارت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی در اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدی و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
وی افزود: در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده؛ ﺑﻪ نحوی که اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎی نمایشگاهی از ٧٥ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺑﻪ ١٠٣ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٨ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﻰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه است.
عزتی با اشاره به اینکه تحریمها تاثیری در درآمد شرکت نمایشگاهی نداشته است ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته درآمد شرکت نمایشگاهی از برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی 35 درصد رشد داشته است؛ البته باید توجه داشت ﺑﺎ عنایت ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮدی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ بویژه در  ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺮاژﻳﻚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻴﺶ از ٣٠ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در ﺳﺎل ١٣٩٨ شده که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل گذشته دو ﺑﺮاﺑﺮ رشد داشته است.
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا.ایران اظهار داشت: درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٨ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻴﺶ از ٢٠ ﻓﻘﺮه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ١١ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه وری ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺪل ﻧﻮآوری ﺑﺎز طراحی و اجرا گردیده است.
 عزتی در پایان ضمن بیان این مطلب که  اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاهها ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ضررده خواهد بود خاطر نشان کرد: خوشبختانه نه تنها درآمدهای شرکت تحقق یافته است بلکه نسبت به سال گذشته افزایش درآمد  خواهیم داشت که نشاندهنده عملکرد مثبت ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاهها در رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار کشور است.
وی افزود:ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدی و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
اعضای انجمن
 • البرز ماشین جی
 • گروه صباحی
 • پادنا پلیمر
 • ایران دیبا
 • نوآوران بسپار
 • فناور آمیزه پیشرفته
 • کاوش پلیمر البرز
 • ابتکار پلاستیک تهران
 • کیمیافروز
 • شمس جاوید اروند
 • آریا شیمی پوشش
 • صنایع ورق ایران
 • نانونخ و گرانول سیرجان
 • وردین پازن
 • تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 • صنایع تکمیلی مارون
 • توسعه صنایع رضا
 • بسپار شیمی سپیدان
 • عالي رنگ
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان