ارسال پاسخ

imbpa.com مدیریت از راه دور در عصر دورکاری ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۱:۳۴
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران به نقل از دفتر مطالعات کاربردی خانه صنعت، معدن، تجارت استان اصفهان، گزارشی تحت عنوان "مدیریت از خانه" برای مدیریت در دوران دورکاری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران به نقل از دفتر مطالعات کاربردی خانه صنعت، معدن، تجارت استان اصفهان، گزارشی تحت عنوان "مدیریت از خانه" برای مدیریت در دوران دورکاری منتشر شد.

در این گزارش آمده است:

"دورﮐﺎري، ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. 

ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ روان، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ دورﮐﺎري ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. "

کتاب مدیریت از خانه به صورت فصل به فصل توسط مرکز مطالعات راهبردی خانه صنعت، معدن، تجارت استان اصفهان منتشر خواهد شد. 

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
اعضای انجمن