هیئت مدیره اول

کاظم ظهیری -رئیس هیئت مدیره

مصطفی طالقانی-نائب رئیس هیئت مدیره

ابراهیم ملکوتی خواه- خزانه دار

امید کوشکی- عضو هیئت مدیره

محسن هنریان- عضو هیئت مدیره

شادمهر گودرزی- عضو هیئت مدیره

عباس موید-عضو هیئت مدیره

فرهاد بهشتی- بازرس