هیئت مدیره دوم

امید کوشکی- رئیس هیئت مدیره

کاظم ظهیری- نائب رئیس هیئت مدیره

مصطفی طالقانی- خزانه دار

علی احمدی- عضو هیئت مدیره

سعید زکایی- عضو هیئت مدیره

نریمان صادقی- عضو هیئت مدیره

عباس موید- عضو هیئت مدیره

فرهاد بهشتی-بازرس