تبلیغات

تعرفه تبلیغات در رسانه های انجمن یعنی سایت، کانال تلگرام، اینستاگرام به شرح زیر است . این تعرفه تا پایان سال 98 معتبر خواهد بود.


تعرفه انتشار تبلیغات در سایت

تبلیغات صفحه اصلی سمت چپ سایز100*350 یک ماهه 500.000 تومان

تبلیغات صفحه اصلی سمت چپ سایز 100*350 یک ساله5.000.000تومان

تبلیغات صفحه اصلی بین  اخبار انجمن، اخبار داخلی و دنیای پلیمر و کامپاند 550*100 یک ماهه 750.000 تومان

تبلیغات صفحه اصلی بین  اخبار انجمن، اخبار داخلی و دنیای پلیمر و کامپاند 550*100 یک ساله 7.500.000 تومان

تبلیغات باکس پایین سایز100*800 بصورت چرخشی یک ماهه 700.000 تومان

 تبلیغات باکس پایین سایز100*800 بصورت چرخشی 6 ماهه 4.000.000 تومان

تبلیغات صفحات داخلی یک ماهه 200.000 تومان

تبلیغات صفحات داخلی یک ساله 2.000.000 تومان

 

·       برای اعضای انجمن این هزینه ها 20 درصد تخفیف خواهد داشت

·       برای غیر اعضا درصورت تقاضای بیش از سه دوره شامل 10 درصد تخفیف خواهد بود

 

تعرفه انتشار تبلیغات در کانال تلگرام

برای اعضای انجمن

-        مدت انتشار 3 نوبت و مدت نمایش 5 ساعت 200.000 تومان

-        مدت انتشار 5 نوبت و مدت نمایش 5 ساعت 300.000تومان

برای غیر اعضا

-        مدت انتشار 3 نوبت و مدت نمایش 5 ساعت 500.000 تومان

-        مدت انتشار 5 نوبت و مدت نمایش 5 ساعت 700.000تومان


تعرفه انتشار تبلیغات در اینستاگرام

تبلیغات در استوری اینستاگرام مدت انتشار یک نوبت مدت نمایش 12 ساعت 200.000تومان

تبلیغات در پست اینستاگرام مدت انتشار یک نوبت مدت نمایش 6 ساعت 350.000تومان