هیات مدیره سوم

امید کوشکی- رئیس هیئت مدیره

عباس موید- نائب رئیس هیئت مدیره

ابراهیم ملکوتی- عضو هیئت مدیره

بابک شایسته- عضو هیئت مدیره

سعید زکایی- عضو هیئت مدیره

نجمه میررضایی- عضو هیئت مدیره

محسن هنریان- عضو هیئت مدیره

مهدی پورقاضی-بازرس