جلسه هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران

نخستین جلسه هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران در سال 1401 برگزار شد.

نخستین جلسه هیات مدیره تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران در  سال 1401 با حضور تمامی اعضای هیات مدیره برگزار شد و برای شروع جدی فعالیت های شرکت تعاونی در حوزه بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی مذاکره و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

آقایان کوشکی، شایسته، موید، زکایی و خراسانی اعضای هیات مدیره تعاونی در این جلسه دیدگاه های خود را جهت تعیین استراتژی و سرعت بخشیدن به فعالیت های شرکت تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران ارائه نمودند.

WhatsApp
Telegram
Email
Print