ایده صنعت آتبین

ایده صنعت آتبین، اسپانسر پلاتین پلاس هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری

کمپانی USEON Technology ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﯽ ﺷــﺮﮐﺖ اﯾــﺪه ﺻــﻨﻌﺖ آﺗﺒــﯿﻦ در اﯾــﺮان ، ﺑــﺎ ﺑــﯿﺶ از17  ﺳال ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣﻮﻓــﻖ، اراﺋــﻪ دﻫﻨــﺪه اﻧــﻮاع راﻫﮑﺎرﻫــﺎ و ﻓﻨــﺎوری ﻫــﺎ در ﺻــﻨﻌﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧــﺪﯾﻨﮓ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺴــﺘﺮﺑﭻ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. اﯾــﻦ ﮐﻤﭙــﺎﻧﯽ ﺑــﺎ ﺗﺠﻬﯿــﺰ ﺑــﯿﺶ از2500  اﮐﺴــﺘﺮودر دو ﻣــﺎردون ﻫﻤﺴــﻮﮔﺮد ﺑــﻪ ﺻــﻮرت    Turn key در دﻧﯿــﺎ ﺑــﺮای اﻧــﻮاع ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﻫــﺎ در ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــــــــﻒ، ﺗﻮﻟﯿـــــــــﺪ اﻧﺒــﻮه، آزﻣﺎیشگاﻫﯽ و ﻣﮕﺎﮐﺎﻣﭙﺎﻧـــــــــﺪرﻫﺎ (ﺗــﺎ ﻇﺮﻓﯿــﺖ 25 ﺗــﻦ در ﺳــﺎﻋﺖ ، ﻗﻄــﺮ ﻣــﺎردون 330 ﻣﯿﻠــﯽ ﻣﺘــﺮ ﺑــﺮای واﺣــﺪ ﭘﻠــﯽ اﻟﻔــﯿﻦ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﻫــﺎ) ﯾﮑــﯽ از ﭘﯿﺸــﺘﺎزان اﯾــﻦ ﺻــﻨﻌﺖ در دﻧﯿــﺎ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ . ﺑــﻪ ﻋــﻼوه دارای ﻧــﻮآوری های ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ  در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﮔﯿــﺮﺑﮑﺲ ، ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﯿﺘﺮﻫــﺎ ( ﻣــﺎدون ﻗﺮﻣــﺰ – ﮐــﺎرﺗﺮﯾﺠﯽ ) اراﺋــﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺖ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷــﺮﮐﺖ اﯾــﺪه ﺻــﻨﻌﺖ آﺗﺒــﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه اﻧﺤﺼــﺎری ﮐﻤﭙــﺎﻧﯽ USEON Technology ، ﻣﻔﺘﺨــﺮ اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻓــﺮاوان و ﺗﺠﻬﯿــﺰ ﺻــﺪ ﻫــﺎ ﺧــﻂ ﮐﺎﻣﭙﺎﻧــﺪﯾﻨﮓ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺴــﺘﺮﺑﭻ در اﯾــﺮان  ﺑــﺎ ﺧــﺪﻣﺎت ﭘــﺲ از ﻓــﺮوش ﻣﻤﺘﺎز، ﻣﺸــﺎوره ﻋــﺎﻟﯽ و ﺑــﺎ ﻣﻌﺮﻓــﯽ آﺧــﺮﯾﻦ دﺳــﺘﺎورد ﻫــﺎ و ﻓﻨــﺎوری ﻫــﺎ در اﯾــﻦ ﺻــﻨﻌﺖ، ﻫﻤــﻮاره پاسخگوی ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘــﺮم در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان  ﺑﺎﺷﺪ .