درباره انجمن

عضویت در انجمن

برای عضویت در انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، لطفا مدارک زیر را تکمیل نموده و به همراه فیش واریزی به نشانی اینترنتی

ادامه »

معرفی

با توجه به توسعه روزافزون صنعت پلاستیک و اهمیت آن در اقتصاد کشور، تأسیس یک انجمن تخصصی در صنایع میانی زنجیره صنعت پتروشیمی جهت تکمیل

ادامه »

اهداف انجمن

با توجه به توسعه روزافزون صنعت پلاستیک و اهمیت آن در اقتصاد کشور، تأسیس یک انجمن تخصصی در صنایع میانی زنجیره صنعت پتروشیمی جهت تکمیل

ادامه »