تعاونی تولیدی معصوم

گرانـول معصـوم بـا دیـدگاه قطـع وابسـتگی در راسـتای بهـره وری هـر چـه بیشـتر و بـا تفکـر یـک رهبـر جهانـی در طراحـی و تولیـد انـواع کامپاندهای پلاسـتیکی و پلیمری در سـال 1374 بـا ظرفیـت تقریبـی سالانه 15000 تـن انـواع گرانـول P.V.C و 20000 تن انواع PP و 10000 تن انواع TPE و TPV در شـهر مقـدس قـم تأسـیس و فعالیـت خـود را رسـما آغـاز نمود. بـا توجه به تقاضـای بـازار مصرف، بـا تلاش بـی وقفه واحد تحقیق و توسـعه شـرکت گرانول معصوم بسیاری از گرانـول و کامپاندهـای خـاص از جمله انواع گرانولهای پزشـکی و بهداشـتی، نـوار آبندی دور درب یخچـال و فریـزر، قطعات مختلـف پلیمری خـودرو، روکـش داشـبورد اتومبیـل هـای پـژو پرشـیا، سـمند که همگی دارای خـواص ویژه ای مي با شـند، به خود کفائی کامل رسـانده و صرفه جوئـی قابـل ملاحظـه ای در خصـوص خـروج ارز از کشـور عزیزمـان بـه عمـل آورده اسـت. هـدف گرانول معصـوم توسـعه مداوم میباشـد. از ایـن رو ایـن شـرکت بـا توجه به نیـاز مصرف کننـدگان خود اقدام بـه تولید انـواع پلی پروپیلن تقویـت شـده بـا تالـک، کربنـات کلسـیم، الیاف شیشـه و EPDM نمـود کـه خوشـبختانه در ایـن زمینـه نیـز موفقیت های بسـزائی را کسـب نمود. یکـی دیگر از محورهای توسـعه شـرکت گرانول معصـوم با توجـه به درخواسـت مشـتریان تولید انـواع مقاطع، پروفیل، نوار وشـلنگهای تخصصی یـک و چنـد جزئـی از جنسP.V.C نرم و سـخت، پلـی پروپیلـن (PP )و پلـی اتیلـن (PE ) و… بـا جدیدتریـن تکنولـوژی و دانش فنی میباشـد که سـخت مـورد توجه و اسـتقبال مصـرف کنندگان قـرار گرفت. شـعار و سیاسـت کلـی در شـرکت گرانـول معصـوم: توسـعه مـداوم، ارتقـاء سـطح کیفیـت محصـولات تولیـدی، بـه روز کـردن دانـش فنی و جلـب رضایـت کامـل مشـتری اسـت تـا آنجا که به شـعار همیشـه حق با مشـتری اسـت ایمان کامـل دارد. در گرانول معصوم تحقیقات حرف نخسـت را می زنـد و همواره با توجه به در نوسـان بودن کیفیت مـواد اولیـه ایـن شـرکت سـعی داشـته همـواره کیفیتـی یکسـان بـه مشـتریان خـود ارائـه نماید. آزمایشـگاه شـرکت گرانـول معصـوم کـه یکـی از بزرگتریـن آزمایشگاهــهای پلیمری در سـطح کشور میباشد قــادر است بر اســـاس سفارش مشتریان هرگونـه قطعـه ای را از مشـتری دریافـت و بـا مهندسـی معکـوس مواد آن را دقیقًا شـبیه سـازی و بـا خواص یکسـان بـا نمونه ارائه شـده تولید و به مشـتری ارائـه نماید. ایـن شـرکت در زمینـه صـادرات انـواع مـواد پلیمـری نیـز موفقیـت های بسـزائی را کسـب و در حـال حاضـر واحـد بازرگانـی خارجـی ایـن شـرکت در جسـتجوی بازارهـای جدیـد مصرف در سـطح جهـان میباشـد.
خدمات و محصولات
گرانول PVC گرانول TPE-S گرانول TPO) PP) گرانول TPV
گواهینامه ها
گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ISO 13485:2016 ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 پروانه تحقیق و توسعه پروانه ساخت وسیله پزشکی