پیشگام صنعت شمس اروند

شـرکت پیشـگام صنعـت شـمس ارونـد در سـال ۱۳۹۹ بـا هـدف حضـور گســترده و فعــال در زمینــه تامیــن ماشــین آلات و تجهیــزات صنایــع پلیمــری مــورد نیــاز صنایــع پلاســتیک داخــل و خــارج در منطقــه آزاد ارونـد شـهرک صنعتـی شـماره یـک آبـادان آغـاز بـه کار کـرد. تیـم مجـرب و متخصـص همکاری با تامیـن کننـدگان معتبـر خارجـی همکاری با تامیـن کننـدگان داخلی تامیــن ماشــین آلات انبارداری تامیــن ماشــین آلات صنایع پلیمری تجهیــزات مــورد نیــاز صنایــع پلاســتیک
خدمات و محصولات
پیشگام صنعت اروند تامین کننده انواع ماشین آلات صنایع پلیمری از جمله تزریق پلاستیک، دستگاه گرانول ساز، ماشین الات تولید نایلون و انواع لیفتراک است.
گواهینامه ها