شرکت آفاق پلیمر

  • مدیر: افشین فرزانه
  • تلفن: 03134310219الی21
  • وب سایت:
  • فاکس: 03134310189
  • نشانی: اصفهان- خ علم الهدی-شهرک نگین
  • ایمیل: afaghpolymer@gmail.com
  • زمینه فعالیت: تهیه وتوزیع انواع کامپاند ومستربچ وچسب های حرارتی