فرم ثبت نام کارگروه ها

مطابق جلسه هیات مدیره انجمن، آیین نامه عمومی کارگروه ها و  نحوه تشکیل و اداره جلسات کارگروه ها به تصویب رسید. از اعضای محترم انجممن خواهشمند است با تکمیل فرم زیر، در حداکثر دو کارگروه از لیست زیر ثبت نام فرمایید. 
جلسات کارگروه ها در اسرع وقت با تعیین اعضای کارگروه ها آغاز خواهد شد.