فرم ثبت نام در کارگروه ها

مطابق مصوبه هیات مدیره و مشارکت حداکثری اعضای انجمن در پیش برد تمامی امور، از اعضای محترم انجمن خواهشمند است بر اساس زمینه اصلی فعالیت خود، حداکثر 2 کارگروه از لیست زیر را انتخاب نمایند. جلسات نخست هر کارگروه برای انتخاب سمت ها، در اسرع وقت تشکیل خواهد شد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print