پانزدهمین ایران پلاست

از غرفه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در سالن خلیج فارس غرفه 906 دیدن فرمایید. 

از غرفه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در سالن خلیج فارس غرفه 906 دیدن فرمایید.

حضور یکپارچه صنعت مستربچ و کامپاند ایران در سالن خلیج فارس
از دست آوردهای صنعت مستربچ و کامپاند ایران در سالن خلیج فارس دیدن فرمایید.
18 تا 21 بهمن ماه 1400
از ساعت 8 صبح الی 15

WhatsApp
Telegram
Email
Print