پاویون انجمن در نمایشگاه استانبول

پاویون انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در نمایشگاه پلاست اوراسیای استانبول با حضور 10 شرکت پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

پاویون انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در نمایشگاه پلاست اوراسیای استانبول با حضور 10 شرکت پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

شرکتهای:

آرسام پلاست راز

پارساپلیمر شریف
پاسارگادپلیمرپیوند
رازین پلیمر

فراپلیمرشریف

فناورآمیزه پیشرفته
کرانگین
کربی پلیمر
گرانول مروارید یزد
وراپلیمرپیشرو
و انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران

در سالن 9 مرکز نمایشگاهی تویاپ (غرفه 905) توانمندی های صادراتی صنعت مستربچ و کامپاند را به نمایش خواهد گذاشت.

 

WhatsApp
Telegram
Email
Print