جانمایی اعضای انجمن در آرامش و بدون التهاب

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، جانمایی سالن های خلیج فارس و 41 با آرامش و بدون التهاب در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، جانمایی اعضا در سالن های خلیج فارس و 41  با آرامش و بدون التهاب در حال انجام است.

با توجه به پوشش بیش از 90 درصدی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران بر تولیدکنندگان این حوزه صنعت و اعتماد متقابل میان اعضا و انجمن، جانمایی بر اساس ضوابط و مقررات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شورای سیاست گذاری  نمایشگاه در حال انجام است.
طی دو روز گذشته، از تاریخ اعلام جانمایی توسط انجمن در سالن های خلیج فارس و سالن 41، بیش از 6000 متر درخواست برای حضور در سالن هایی که جهت جانمایی در اختیار انجمن قرار گرفته، به دبیرخانه انجمن ارسال شده است که بر اساس اولویت های مشخص در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است مساحت مفید سالن های خلیج فارس و 41 هر یک در دو طبقه حداکثر 4500 متر می باشد.

در صورت تکمیل جانماییِ اعضا و متقاضیان و باقی بودن فضا در سالن های مذکور، فضای موجود در اختیار جاماندگان قرار خواهد گرفت.

WhatsApp
Telegram
Email
Print