نامزدهای مورد حمایت انجمن در انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران از کلیه نامزدهای صنعت پلیمر در انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور به ویژه اعضای انجمن حمایت می نماید.

نامزدهای عضو انجمن در انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور عبارتند از:

  • بابک شایسته- اتاق کرمان
  • مهدی نجار دیسفانی-اتاق تهران
  • علیرضا کلاهی صمدی- اتاق تهران
  • سعید مقیسه- اتاق تهران
  • بابک بهرامسری-اتاق لرستان
  • محمد ایرانی قمی-اتاق قم
  • محمد کابلی-اتاق مازندران
WhatsApp
Telegram
Email
Print