ایران پلاست شانزدهم

با توجه به برگزاری شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست و حضور پر رنگ و یکپارچه صنعت مستربچ و کامپاند ایران در این رویداد، از آنجا که جانمایی سالن های خلیج فارس و 41 در اختیار انجمن بوده است، از اعضای محترم انجمن خواهشمند است، با درج نظرات خود، هیات مدیره و دبیرخانه انجمن را در برگزاری موفق تر این رویداد در سال های آتی یاری رسانند. 

ضمن تکمیل فرم نظرسنجی در پایان نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود فرآیند جانمایی و حضور در ایران پلاست هفدهم تشریح فرمایید.