نمایشگاه جانبی کنفرانس هشتم با حضور حامیان مالی و حامیان رسانه ای، بسیار فعال و پویا در روزهای یکم و دوم اسفندماه در پژوهشگاه صنعت نفت، میزبان خیل علاقمندان به صنعت مستربچ و کامپاند ایران بود.

نمایشگاه جانبی هشتمین کنفرانس

نمایشگاه جانبی کنفرانس هشتم با حضور حامیان مالی و حامیان رسانه ای، بسیار فعال و پویا در روزهای یکم و دوم اسفندماه در پژوهشگاه صنعت نفت، میزبان خیل علاقمندان به صنعت مستربچ و کامپاند ایران بود.

WhatsApp
Telegram
Email
Print