مهتاب بسپار پویا

خدمات و محصولات
مستربچ مشکی کامپاندهای پلی پروپیلن کامپاندهای مهندسی پلیمرهای زیست تخریب پذیر بر پایه گیاهی
گواهینامه ها