پارس رنگدانه خضرا ایرانیان

هلدینگ سـعادت فعالیـت خـود را در سـال ۱۳۷۲ در زمینــه ی طراحــی و ســاخت ســد، مخــازن بتنــی ذخیــره ی آب، اجــرای شــبکه هـای آبرسـانی، سیسـتم هـای جمـع آوری و انتقـال فاضـلاب شـهری، انبـوه سـازی مسـکن و سـاخت جـاده و بزرگـراه شـروع نمـود. هلدینــگ ســعادت بــا هــدف کارآفرینــی و در راسـتای تحقـق توسـعه پایـدار، دسـتیابی بــه بازارهــای جهانــی و خودکفایــی انــواع محصـولات مـورد نیـاز صنعـت آب و فاضـلاب کشـور در سـال ۱۳۸۰ وارد فاز تولیدی شـد. در ایـن سـال اولیـن کارخانـه ی تولیـدی هلدینـگ سـعادت در زمینـه ی طراحـی، سـاخت و تولیـد منهـول هـای پیـش سـاخته پلـی اتیلنـی و سـایر محصــولات روتــاری مولدینــگ بــه بهــره بـرداری رسـید. بـا همـت و پشـتکار مدیـران هلدینـگ سـعادت، فـاز سـوم ایـن هلدینـگ در زمینـه ی تولیـد لولـه هـای دوجـداره پلـی اتیلنـی کارو گیـت دار بـه بهـره بـرداری رسـید. شـایان ذکـر اسـت بـا بهـره بـرداری از ایـن فـاز تولیـدی، هلدینـگ ســعادت در تولیــد واشــر هــای آب بنــدی ضمــن خودکفائــی، نســبت بــه تأمیــن نیــاز هـای سـایر همـکاران نیـز همـت گمـارد. فــاز چهــارم هلدینــگ ســعادت در زمینــه ی تولیـد لولـه هـای پلـی اتیلنـی کرتیـوب دار و فـاز پنجـم در زمینـه ی تولیـد مسـتربچ و آمیـزه هـای پلیمـری بـه دسـت مهندسـین مجـرب و جوانــان توانــای ایــن مجموعــه بــه بهــره بـرداری رسـید. در حــال حاضــر تولیــدات ایــن مجموعــه صنعتــی منطبــق بــا آخریــن دســتاوردهای علمــی و تکنولــوژی روز دنیــا و بــر اســاس اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی بــوده و کیفیـت برتـر ایـن محصـولات پاسـخ گـوی نیازهــای روز افــزون کشــور مــی باشــد. هلدینـگ سـعادت بـا در اختیـار داشـتن گـروه آزمایشـگاه هـای اکرودیتـه سـعادت توانایـی تولیــد لولــه هــای پلــی اتیلنــی دوجــداره کارو گیــت دار در ســایز هــای ۱۱۰ تــا ۱۰۰۰ میلی متـر ، منهـول پیـش سـاخته پلـی اتیلنـی در سـایز هـای ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ میلی متـر ، لولـه هـای پلـی اتیلنـی کرتیـوب دار از سـایز ۸۰۰ تــا ۳۰۰۰ میلی متــر و انــواع مســتربچ و آمیــزه هــای پلیمــری را دارد.
خدمات و محصولات
لوله های کاروگیت بشکه های ایمنی نیوجرسی منهول مخزن آب لوله های کورتیوب مستربچ کامپاندهای پلیمری
گواهینامه ها