مقدمه ای برعلم پلیمر، اصول بنیادی، انتخاب مواد و تحلیل دیتاشیت

دوره آموزشی مقدمه ای برعلم پلیمر، اصول بنیادی، انتخاب مواد و تحلیل دیتاشیت روز پنجشنبه 19 آبان ماه 401 در خانه مستربچ و کامپاند ایران برگزار شد.
در بخش نخست، آقای دکتر خانجانی، مقدمه ای از اصول بنیادی علم پلیمر ارائه فرمودند و یک شناخت کلی از این صنعت به حاضران ارائه نمودند. در بخش دوم نیز دکتر کرامتی، با موضوع انتخاب درست مواد و تحلیل دیتاشیت، مطالب بسیار ارزشمندی را در اختیار حاضران قرار دادند.

نخستین دوره آموزشی در دوره جدید هیات مدیره با ظرفیت کامل به انجام رسید. با برنامه ریزی انجام گرفته هر ماه با موضوعات متنوع دوره های تدوین شده توسط رییس کمیسیون آموزش انجمن، مهندس علی سالارزاده تداوم خواهد یافت.