کارگـاه آموزشـی پیشرفتـه

نقش رئولوژی در فرآیند آمیزه سازی پلیمرها

برآورد گرانروی در آلیاژهای پلیمری (سازگار و ناسازگار)

رابطه بین مورفولوژی آلیاژها و رئولوژی

نقش رئولوژی در تعیین مورفولوژی مطلوب آلیاژهای پلیمری

برآورد گرانروی پلیمرهای پرشده

بررسی عوامل مختلف فرآیندی و فرمولاسیون در رفتار رئولوژی پلیمرهای پرشده

 

 

برای دریافت ویدیوی این کارگاه آموزشی پیشرفته با دفتر انجمن به شماره 88903452 تماس حاصل فرمایید