پایان K2022 و سلام به K2025

المپیک صنعت پلاستیک در دوسلدورف آلمان به پایان رسید و با بررسی نوآوری ها و فناوری های ارائه شده، فعالان صنعت پلاستیک دنیا مهیای K2025 خواهند شد.

المپیک صنعت پلاستیک در دوسلدورف آلمان به پایان رسید و با بررسی نوآوری ها و فناوری های ارائه شده، فعالان صنعت پلاستیک دنیا مهیای K2025 خواهند شد.

سه شرکت عضو انجمن با حضور در نمایشگاه K2022 توان فنی و توانمندی های صادراتی خود را به نمایش گذاشتند. شرکت های پارساپلیمر شریف، کیمیا جاوید سپاهان و کیمیاران در سالن های 7 و 8 در بخش مواد اولیه نمایشگاه، حضوری فعال داشتند. امیدواریم با بررسی چالش ها و مزیت های پیش روی صنعت مستربچ و کامپاند، بتوانیم در دوره آتی نمایشگاه حضوری به مراتب قوی تر و پررنگ تر داشته باشیم.

گزارش های تکمیلی از فعالیت های گسترده شرکت های بین المللی در نمایشگاه، ارائه خواهد شد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print