ایده صنعت آتبین، اسپانسر پلاتین کنفرانس

ایده صنعت آتبین، به عنوان اسپانسر پلاتین هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شد.

کمپانی USEON Technology ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﯽ ﺷــﺮﮐﺖ اﯾــﺪه ﺻــﻨﻌﺖ آﺗﺒــﯿﻦ در اﯾــﺮان ، ﺑــﺎ ﺑــﯿﺶ از17  ﺳال ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣﻮﻓــﻖ، اراﺋــﻪ دﻫﻨــﺪه اﻧــﻮاع راﻫﮑﺎرﻫــﺎ و ﻓﻨــﺎوري ﻫــﺎ در ﺻــﻨﻌﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧــﺪﯾﻨﮓ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺴــﺘﺮﺑﭻ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. اﯾــﻦ ﮐﻤﭙــﺎﻧﯽ ﺑــﺎ ﺗﺠﻬﯿــﺰ ﺑــﯿﺶ از2500  اﮐﺴــﺘﺮودر دو ﻣــﺎردون ﻫﻤﺴــﻮﮔﺮد ﺑــﻪ ﺻــﻮرت    Turn key در دﻧﯿــﺎ ﺑــﺮاي اﻧــﻮاع ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﻫــﺎ در ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠـــــــــﻒ، ﺗﻮﻟﯿـــــــــﺪ اﻧﺒــﻮه، آزﻣﺎیشگاﻫﯽ و ﻣﮕﺎﮐﺎﻣﭙﺎﻧـــــــــﺪرﻫﺎ (ﺗــﺎ ﻇﺮﻓﯿــﺖ 25 ﺗــﻦ در ﺳــﺎﻋﺖ ، ﻗﻄــﺮ ﻣــﺎردون 330 ﻣﯿﻠــﯽ ﻣﺘــﺮ ﺑــﺮاي واﺣــﺪ ﭘﻠــﯽ اﻟﻔــﯿﻦ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﻫــﺎ) ﯾﮑــﯽ از ﭘﯿﺸــﺘﺎزان اﯾــﻦ ﺻــﻨﻌﺖ در دﻧﯿــﺎ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ . ﺑــﻪ ﻋــﻼوه داراي ﻧــﻮآوري های ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ  در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﮔﯿــﺮﺑﮑﺲ ، ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﯿﺘﺮﻫــﺎ ( ﻣــﺎدون ﻗﺮﻣــﺰ – ﮐــﺎرﺗﺮﯾﺠﯽ ) اراﺋــﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺖ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷــﺮﮐﺖ اﯾــﺪه ﺻــﻨﻌﺖ آﺗﺒــﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه اﻧﺤﺼــﺎري ﮐﻤﭙــﺎﻧﯽ USEON Technology ، ﻣﻔﺘﺨــﺮ اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻓــﺮاوان و ﺗﺠﻬﯿــﺰ ﺻــﺪ ﻫــﺎ ﺧــﻂ ﮐﺎﻣﭙﺎﻧــﺪﯾﻨﮓ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺴــﺘﺮﺑﭻ در اﯾــﺮان  ﺑــﺎ ﺧــﺪﻣﺎت ﭘــﺲ از ﻓــﺮوش ﻣﻤﺘﺎز، ﻣﺸــﺎوره ﻋــﺎﻟﯽ و ﺑــﺎ ﻣﻌﺮﻓــﯽ آﺧــﺮﯾﻦ دﺳــﺘﺎورد ﻫــﺎ و ﻓﻨــﺎوري ﻫــﺎ در اﯾــﻦ ﺻــﻨﻌﺖ، ﻫﻤــﻮاره پاسخگوی ﻧﯿﺎزﻫــﺎي ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘــﺮم در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان  ﺑﺎﺷﺪ .

WhatsApp
Telegram
Email
Print