فعال شدن 4 کمیسیون انجمن

با شناخته شدن روسای کمیسیون های فنی و صادرات در هیات مدیره چهارم انجمن، هر چهار کمیسیون بازرگانی، صادرات، فنی و آموزش فعالیت خود را آغاز کرده و موضوعات طرح شده در جلسات کمیسیون ها با جدیت دنبال خواهد شد.

با برگزاری جلسات کمیسیون های فنی و صادرات در روز 8 مردادماه 1401 و شناخته شدن اعضا و روسای کمیسیونها، هر 4 کمیسیون بازرگانی، صادرات، فنی و آموزش انجمن شناخته شدند و فعالیت خود را با جدیت مطابق برنامه ها و موضوعات طرح شده در جلسات به جدیت دنبال خواهند کرد.

روسای کمیسیون های انجمن بر اساس نتایج  انتخابات برگزار شده در جلسات به شرح زیر می باشند:

کمیسیون فنی: محمدعلی سرانجام

کمیسیون آموزش: علی سالارزاده

کمیسیون بازرگانی: نجمه سادات میررضایی

کمیسیون صادرات: محمدعلی مهلقا

کمیسیون های انجمن به عنوان بازوهای مشورتی هیات مدیره، موضوعات مختلف را با حضور اعضای انجمن تحلیل و بررسی خواهند کرد و پیشنهادات خود را جهت تصمیم گیری نهایی به هیات مدیره منتقل خواهند نمود.

با توجه به شیوع گسترده کرونا در دوره گذشته هیات مدیره، امکان برگزاری منظم جلسات کمیسیون ها فراهم نشد که امید است با دور شدن از شرایط وخیم این بیماری، جلسات کمیسیون های انجمن به طور منظم برگزار شده و تمامی صنعت مستربچ و کامپاند از نتایج اشتراک نظرات و پیشنهادات همه اعضای انجمن بهره مند گردند.

 

WhatsApp
Telegram
Email
Print