مذاکره برای داخلی سازی کامپاندهای مهندسی شرکت کروز

صبح روز سه شنبه 12 مهرماه 1401 رییس هیات مدیره و دبیر انجمن ضمن بازدید از خط تولید سایت شماره 2 شرکت کروز، برای داخلی سازی کامپاندهای مهندسی این شرکت توسط اعضای انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران با مدیران فنی و مدیران خودکفایی شرکت کروز گفت و گو کردند.

صبح روز سه شنبه 12 مهرماه 1401 رییس هیات مدیره و دبیر انجمن ضمن بازدید از خط تولید سایت شماره 2 شرکت کروز، برای داخلی سازی کامپاندهای مهندسی این شرکت توسط اعضای انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران با مدیران فنی و مدیران خودکفایی شرکت کروز گفت و گو کردند.
در این نشست، الزامات استانداردی خودروساز و نیازهای کیفی کامپاندهای مورد استفاده کروز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، لیستی از کامپاندهای مهندسی مورد استفاده این شرکت در اختیار انجمن قرار گیرد و شرکت هایی که قابلیت همکاری با کروز را دارا هستند، به این شرکت معرفی شوند.

سعید زکایی، رییس هیات مدیره انجمن با اشاره به توان تولیدکنندگان کامپاندهای مهندسی در انجمن، بر همکاری نزدیک تر کروز با انجمن جهت داخلی سازی کامپاندهای وارداتی این شرکت تاکید کرد.
طی بازدید از این شرکت و جلسات برگزار شده، با آقایان علیرضا میرآقایی و نوید غریب از واحد خرید خارجی، محمد حسین خانعلی، رییس پشتیبانی مهندسی پلیمر، کیوان پورمحمدی، سرپرست مدیریت خودکفایی قطعات، مهرداد سلمانی، مسوول خرید خارجی مواد اولیه و خانم حسینی کارشناس مسوول خرید اقلام تولیدی گفت و گوهای سازنده ای انجام پذیرفت.
امید است با مذاکرات انجام گرفته، گامی بزرگ در راه داخلی سازی مواد اولیه بزرگ ترین قطعه ساز صنایع خودروی کشور صورت پذیرد و از خروج ارز از کشور تا حد ممکن جلوگیری شود.

WhatsApp
Telegram
Email
Print