سیاست جدید هیات مدیره انجمن در مشارکت و تصمیم گیری تخصصی در حوزه های مختلف صنعت مستربچ و کامپاند با تشکیل جلسات ده کارگروه آغاز شد.

تشکیل کارگروه های دوازده گانه انجمن

طی ماه های اخیر، پس از تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی کارگروه های انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در هیات مدیره، برگزاری جلسات هر یک از کارگروه ها در دستور کار دبیرخانه انجمن قرار گرفت.

با توجه به گستردگی و تنوع حوزه های فعالیت در صنعت مستربچ و کامپاند ایران، تشکیل کار گروه های زیر برای شروع فعالیت مصوب شد. ضمن اینکه بر اساس آیین نامه اجرایی کارگروه ها، امکان افزایش یا کاهش تعداد کارگروه ها به صورت اقتضایی وجود خواهد داشت. این کارگروه ها عبارتند از:

_ کارگروه مستربچ مشکی

_ کارگروه مستربچ سفید

_کارگروه مستربچ رنگی

_کارگروه مستربچ افزودنی

_ کارگروه کامپاندهای خودرویی و لوازم خانگی

_کارگروه مستربچ و کامپاند سیم و کابل

_ کارگروه مستربچ نساجی

_ کارگروه مستربچ و کامپاند پی وی سی

_ کارگروه مستربچ و کامپاند کربنات کلسیم

_کارگروه پیگمنت و افزودنی

_کارگروه بازیافت

_کارگروه نمایشگاه ها

 

نخستین جلسات 10 کارگروه طی دو هفته گذشته آغاز شد و روسای کارگروه ها با انتخاب انجام شده در هر کارگروه مشخص شد. روسای انتخاب شده توسط اعضای کارگروه ها به شرح زیر می باشند:

 

_ کارگروه مستربچ مشکی: دکتر محمود معصومی (نوآوران بسپار)

_ کارگروه مستربچ سفید: مهندس محسن هنریان (پویا پلیمر تهران)

_کارگروه مستربچ رنگی: مهندس اتابک سلاحی (کربی پلیمر)

_کارگروه مستربچ افزودنی: مهندس کاوه فرزادکیا (پلیکان پتروپلیمر)

_ کارگروه کامپاندهای خودرویی و لوازم خانگی: مهندس فرزاد داوودی (پاسارگاد پلیمر پیوند)

_کارگروه مستربچ و کامپاند سیم و کابل: مهندس آرین معتمدرسا (دیبا پلیمر)

_ کارگروه مستربچ نساجی: مهندس بابک شایسته (رنگدانه سیرجان)

_ کارگروه مستربچ و کامپاند پی وی سی: مهندس محمود مفیدی شمیرانی (گرانول معصوم)

_ کارگروه مستربچ و کامپاند کربنات کلسیم: مهندس محمد کابلی (مدیران پلیمر شهران)

_کارگروه پیگمنت و افزودنی: مهندس مهدی امینی (رنگ چی شیمی)

جلسات دو کارگروه بازیافت و نمایشگاهی به دلیل فاصله اندک تا کنفرانس هشتم مستربچ و کامپاندهای پلیمری به پس از برگزاری کنفرانس موکول شد.

در جلسات دهگانه برگزار شده، مشکلات و معضلات عمده اعضای انجمن مطرح شد و مقرر شد با اولویت بندی هریک از موارد، دستورجلسات آتی تهیه گردد.
جناب آقای دکتر علیرضا خوش نیت، مشاور انجمن، مسوولیت هماهنگی کارگروه ها و دبیرخانه انجمن را بر عهده خواهند داشت و خانم مهندس الهام رحمانپور، دبیر کارگروه های انجمن خواهند بود.

 

 

WhatsApp
Telegram
Email
Print